Close

অ্যাডমিনিষ্ট্রটিভ সেট অপ

ডিষ্ট্রিক্ট অসিগী এডমিনিস্ট্রেটিব হেঠ অসি ডিপুটি কম্মিস্নার (ডি সি) না ওই অমদী মগী মতেং না এস ডি সি না সেক্সন্গী হেঠ হয়বদী রেভিনুয়্, ডেবলপমেন্ট , রিলিফ ওইনা পাংঙী । ডি সি অসি ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ওইনসু থবক তৌই । ডি সি বু সব্-ডিবিজনেল লেবেলদনা সব ডিবিজনেল ওফিসার শিংনা মতেং পাংই। লো এন্দ ওরডর গী মতাংদনা পুলিসকী এস পি অমদী মনিপুর রাইফলগী সি ও গী মতেংনা আইন বু ঙাক্কই ।

অ্যাডমিনিষ্ট্রটিভ সেট অপ অসি ম্খাদা পিরি :

  •  ডিপুতি কমিস্নার, চান্দেল

    এডিস্নেল ডিপুতি কমিস্নার, চান্দেল

  • সবডিভিজনেল ওফিস হেঠ

    1. সবডিভিজনেল ওফিসার, চান্দেল

    2. সবডিভিজনেল ওফিসার, চাকপিকারোং

    3. সবডিভিজনেল ওফিসার, খেংজোই