Close

ফ্লোরা অমসুং ফোনা

মনিপুরগী অতৈ চীংগী ডিষ্ট্রিক্টকুমনা চান্দেল ডিষ্ট্রিক্টতসু মনা মশীং অমসুং শা-ঙা মরাঙ কায়না ফংঙী। মখল কয়াগী উরৈ, লৈতেংগী পাম্বীশিং অমসুং মখল কয়াগী পাম্বীশিং হৌই। চান্দেলদা ফংবা হিদাক কান্নরবা পাম্বী মখল খরগী মমীং মখাদা পীরি।

 • এনিসোমেলিস ইন্দিকা (মনিপুরী ৱাহন্থোক = থোইদিং অমুবা)

  মনম য়ামনা নুংশিবা নেমতক তৌবা পল্লেলগী মফমশিংদা ফংবা চানিং-থকনিংবা ফাওহনবা পামবী।

 • এনোতিস ফিটিডা (মনিপুরী ৱাহন্থোক: খুৎচপপী)

  শুগ্নু অমদি পল্লেলগী মফমশিংদা ফংবা পাম্বী মচা অসিগী শুগায়রবা মরাশিং অসি শরূ তেকপদা থোম্নৈ মসিনা ফিভম তাহনবা অমদি ওইশিনহনবদা প্লাস্টর ওফ পেরিসকী মচাক ওইনা শীজিন্নৈ। হাইরিবা থৌওং অসিমক অপোম্বদসু শীজিন্নৈ।

 • এরেকা কেটেচু (মনিপুরী ৱাহন্থোক:শুপারি)

  অৱাংবা চপশাং শাংবা পাম্বী অসি মোরেগী মফমশিংদা থানৈ। মহৈ অসিগী ঈশিং হাপ্লগা নূংদা তক্লগা শেম্বা অনঙবা মহী অদুনা লিউকোডরমেলগী লাইয়েংদা শীজিন্নৈ|

 • ব্রুশিয়া জাভানিকা (মনিপুরী ৱাহন্থোক: হৈনিঙ)

  পংচাউ চাউদবা মতম নাইনা মনা কেনবা পল্লেলদা ফংবা পাম্বী মখল অমনি, মসিগী মহৈ
  অসি খোঙহাম্বা,ইতোল ফায়বা অমদি কাঙনা চীকপদগী নাবা শাথিরবা অরুম লাইহৌনচিংবা লাইয়েংবদা শীজিন্নৈ। তকখাইবা মনাশিং ঊনশাগী লায়নাদা থোম্নৈ। মরানা খোংহাম্বা য়াদবগী লাইয়েংদা শীজিন্নৈ।

 • ক্রাসসেফেলম ক্রেসিডিওদস (মনিপুরী ৱাহন্থোক: তেরাপাইবি)

  মোরেদা ফংবা পাম্বী মচা অসিগী মনা শুগাইরগা মহী লৌরগা পূক নাবদা হীদাক ওইনা শীজিন্নৈ।

লমদম অসিদা য়োংমু হায়না খঙনবা ইন্দিয়াখক্তদা ফংবা য়োং মখল অসিসু চান্দেল ডিষ্ট্রিক্টতা ফংঙি। মসিগা মান্ননা স্লো লোরিস, ষ্টম্প তেল মকেক, পিগ তেল মকেক অসিনচিংবা য়াম্না তাঙনা ফংবা শাশিং অসিসু চান্দেল ডিষ্ট্রিক্টকী উমংদা ফংঙি। অচৌবা কংফালগী শা, শামু মতম মতমগী ওইনা ইন্দো-ম্যানমার তাইনবা ঙমখৈদা উবা ফংঙি।
হিমালয়ান ব্লেক বিয়র অসিসু চান্দেলদা ফংঙি। অতাংবা অমদি ফংবদা ৱাবা মখলগী মালয়ান সন বিয়র অসি ইন্দো-ম্যানমারগী তাইনবা উমংখক্তদা ফংঙি। নিউ সমটালগী মফমশিংদা বিসোন অমসুং সমভরগী শল্লুপ-শল্লুপ ওইনা নুমিদাংগী মতমদা উবা ফংঙি। থাইগী শাফুশিংসু চান্দেলগী ইন্দো-ম্যানমারগী তাইনবা মফমশিংদা ফংঙি।

নোংইনগুম্বা উচেক, বর্মিজ পিফাউল অমসুং লময়েনশিং অসিসু চান্দেলদা উবা ফংঙি। মনিপুরগী প্রোটেক্তেড এরিয়াগী মশা অমা ওইরিবা য়াঙৌপোকপী-লোকচাউ ৱাইল্ডলাইফ সেঙ্কচুএরি অসি চান্দেলগী ইন্দো-ম্যানমার তাইনফমদা লৈ। সেঙ্কচুএরি অসি ঙা মখল ৮৬, কংফাল অমসুং ইশিং অনিমক্তা লৈবা ঙম্বা শা মখল ৬ অমসুং মখোম থকপা জিব মখল ২৯গী লৈফম ওইরি।